Regulamin najmu

Regulamin Najmu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i najmu lokali (apartamentów) w budynkach położonych w Warszawie przy                          ul. Skierniewickiej 14, Al. Krakowskiej 291 oraz w Szczecinie przy ul. Małkowskiego 30.      
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:   
a. Najem – oddanie przez Wynajmującego Najemcy/Klientowi lokalu do czasowego używania i zobowiązanie Najemcy do uiszczenia umówionej opłaty (czynszu) za najem. Najęty lokal może być wykorzystywany tylko w celach mieszkalnych. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację żadnych imprez oraz przyjęć okolicznościowych w wynajmowanych Apartamentach.       
b. Regulamin – Regulamin najmu lokali (apartamentów),
c. Lokal/Apartament – lokal przeznaczony do najmu,
d. Najemca/Klient – osoba zainteresowana (dokonująca) rezerwacji/osoba najmująca (osoba widniejąca w Karcie Meldunkowej)  apartament,

e. Najemca/Klient indywidualny – osoba/y zainteresowana/e (dokonująca/e) rezerwacji danego Lokalu, osoba/y najmująca/e dany Apartament,
f.  Najemca/Klient grupowy – osoba zainteresowana (dokonująca) rezerwacji danego Lokalu (dla minimum 10 osób lub więcej)
g. Wynajmujący – APART HOTELE Sp. z o.o.,       
3. Dokonując rezerwacji oraz najmu lokalu najemca tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Kwestie dotyczące wysokości opłat pobieranych/należnych za najem zostały szczegółowo (z uwzględnieniem konkretnych Lokali/Apartamentów) przedstawione na stronie internetowej: www.cityaparthotel.pl dla rezerwacji dokonywanych poprzez niniejszą stronę lub oddzielnie dla rezerwacji dokonywanych osobiście w Recepcji lub poprzez e-mail lub telefonicznie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny.

 

§ 2. Sposoby dokonywania rezerwacji/anulacji

oraz warunki płatności/koszty

1. Rezerwacji apartamentu można dokonać w następujący sposób:
a. poprzez system internetowy na stronie www.cityaparthotel.pl, który pokieruje od wyboru apartamentu aż do płatności za rezerwację
lub
b. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

wola@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Wola);

ochota@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w W-wa – dzielnica  Ochota); szczecin@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Szczecinie).

Klient wysyła zapytanie, następnie otrzymuje na podany adres e-mail - ofertę dostępnych apartamentów. Po odesłaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia i zaakceptowania naszej oferty uznaje się, że umowa została zawarta i rezerwacja zostaje przyjęta do zatwierdzenia. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny (do Klienta) zawierający szczegóły dotyczące rezerwacji oraz płatności

lub
c. telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Recepcji, dzwoniąc na numer firmowy tel.:

22 254 55 19 (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Wola);

22 114 01 00 (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Ochota);

91 434 35 48 (dla wynajmu w Szczecinie).

               
2.  Warunki rezerwacji są następujące:

Dla rezerwacji z przyjazdem do 3 dni lub mniej do rozpoczęcia rezerwacji (data zameldowania nie jest brana pod uwagę) – wymagamy wpłaty zaliczki 100% wartości rezerwacji w dniu dokonania rezerwacji Apartamentu przez Klienta.

Dla rezerwacji z przyjazdem dalej niż 3 dni do rozpoczęcia rezerwacji (data zameldowania nie jest brana pod uwagę) – wymagamy wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji Apartamentu przez Klienta (1-ym dniem jest dzień dokonania rezerwacji przez Klienta). Pozostałą należność (70%) należy uiścić w Recepcji Apartamentów najpóźniej w chwili zameldowania i odbioru kluczy do Apartamentu. Opłata rezerwacyjna powinna zostać wpłacona gotówką lub kartą kredytową w Recepcji Apartamentów lub przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego podany przy potwierdzeniu rezerwacji ze strony Wynajmującego.         
Oddzielne warunki dla rezerwacji dokonywanych poprzez naszą stronę internetową www.cityaparthotel.plwpłata zaliczki bądź pełnej wartości rezerwacji jest akceptowana kartą kredytową lub przelewem poprzez system PayEasy widniejący w naszym systemie rezerwacyjnym.

3. Jeżeli pozostałą kwotę, o której mowa w § 2. ust. 2 pkt b. uiszczono przelewem bankowym – w dniu rozpoczęcia najmu przy odbiorze kluczy,

Najemca/Klient zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód dokonania takiego przelewu (w oryginale). Zrzuty ekranu, potwierdzenia mailowe nie będą brane pod uwagę.        
4. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminach wskazanych w § 2. ust. 2 powoduje anulowanie rezerwacji bez konieczności powiadomienia Klienta ze strony Wynajmującego.       
5. Nie uiszczenie pozostałej kwoty – należnej za najem – w terminie i w

sposób wskazany w § 2. ust. 2 i ust. 3 powoduje anulowanie rezerwacji bez konieczności powiadomienia Klienta ze strony Wynajmującego.

6. Obiekt zastrzega sobie wprowadzenie specjalnych warunków rezerwacji w wybranych terminach (min. 31 grudzień). Po dokonaniu rezerwacji klient drogą mailową zostanie poinformowany o zmienionych warunkach rezerwacji i ewentualnych, dodatkowych opłatach. W przypadku braku akceptacji nowych warunków, klient w ciągu dwóch dni od ich otrzymania może zrezygnować z rezerwacji bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

          Warunki anulowania rezerwacji i opłaty za anulację rezerwacji
6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego

najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu (data zameldowania nie jest brana pod uwagę), Klient nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.

7. Zasady anulacji dla klienta grupowego ustalane są indywidualnie.
8. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem najmu (data zameldowania nie jest brana pod uwagę) lub w dzień wynajmu (data zameldowania) lub w przypadku nie dojazdu przez Klienta, zostaje on obciążony opłatą wniesioną tytułem rezerwacji Apartamentu (30 lub 100% w zależności od wybranej opcji przy dokonywaniu rezerwacji Apartamentu.   
9. Odwołanie/anulacja rezerwacji powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

wola@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Wola);

ochota@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w W-wa – dzielnica  Ochota); szczecin@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Szczecinie).

10. Osoba dokonująca rezerwacji/Najemca lokalu musi mieć ukończone 18 lat.             
11. Za osoby nieletnie przebywające w najętym apartamencie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostają.
12. Za zwierzęta domowe przebywające w najętym lokalu odpowiada Klient. Za zwierzęta w apartamentach mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
13. W przypadku skrócenia przez Klienta swojej rezerwacji, po rozpoczęciu pobytu należna za najem opłata za niewykorzystany okres  nie zostaje zwracana.
14. Po zgłoszeniu anulacji wcześniej niż na 3 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona kwota tytułem zaliczki zostanie zwrócoa w ciągu 14 dni na podany numer konta.
Modyfikacja dokonanej rezerwacji (skrócenie lub jej wydłużenie) jest możliwa bezpłatnie jedynie przed rozpoczęciem pobytu.
15. Klient dokonując rezerwacji przez Internet zgadza się jednocześnie na przesyłanie mu na jego adres e-mail przez Wynajmującego aktualnych ofert najmu. Rezygnację z otrzymywania w/w ofert należy przysłać na adres:

wola@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Wola);

ochota@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w W-wa – dzielnica  Ochota); szczecin@cityaparthotel.pl (dla wynajmu w Szczecinie).

 

§ 3. Zakwaterowanie Klienta oraz  opuszczenie lokalu przez Klienta

1. Odbiór kluczy przez Klienta możliwy jest w dniu rozpoczęcia najmu – w zależności od lokalizacji wynajmowanego Apartamentu:

ul. Skierniewicka 14 (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Wola) – zameldowanie jest możliwe:

W Recepcji Apartamentów w godzinach 15:00-18.30. W sytuacji, gdy przyjazd planowany jest po godzinie 18.30 w celu odbioru kluczy klient proszony jest o kontakt z recepcją obiektu.

Al. Krakowska 291 (dla wynajmu w Warszawa – dzielnica  Ochota) – zameldowanie jest możliwe:

W Recepcji Apartamentów w godzinach 15:00-21.30. Po godzinie 21.30 nie ma możliwości odbioru kluczy.

ul. Małkowskiego 30 (dla wynajmu w Szczecinie) – zameldowanie jest możliwe:

W Recepcji Apartamentów w godzinach 15:00-19.30. Po godzinie 19.30 możliwy jest odbiór kluczy jedynie po uprzednim porozumieniu z Recepcją Apartamentów.

2. Rozpoczęcie najmu lokalu może nastąpić w dniu przewidzianym w rezerwacji nie wcześniej niż o godzinie 15:00.
3. Opuszczenie najętego lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później jednak niż do godziny 12:00 tego dnia. Uwaga! W przypadku nie wymeldowania do godziny 12.00 w dniu zakończenia rezerwacji dokonanej przez Klienta – wobec braku jej przedłużenia przez Klienta o kolejną dobę lub braku kontaktu telefonicznego/ mailowego z Najemcą/Klientem – rzeczy znajdujące się w Apartamencie zostaną spakowane i wyniesione do Recepcji. Odbiór ich będzie możliwy w godzinach otwarcia Recepcji lub kolejnego dnia od rana (w zależności od lokalizacji).

4. Przy odbiorze kluczy Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) potwierdzający dane osobowe Klienta niezbędne do wypełnienia Karty meldunkowej. W chwili check-in (odbiór kluczy) Klient zobowiązany jest do podpisania Karty meldunkowej wypełnionej przez Recepcjonistę danymi Klienta spisanymi z dowodu osobistego/paszportu.

Nie jest możliwe wydanie kluczy do Apartamentu bez podpisania przez Klienta Karty meldunkowej. 
5. Opuszczenie lokalu przez Klienta/wykwaterowanie odbywa się w obecności pracownika firmy, który dokona wstępnego sprawdzenia stanu apartamentu i jego wyposażenia.

Uwaga! Dla wybranych Apartamentów, może być wymagana wpłata kaucji (przy zameldowaniu) celem zabezpieczenia Apartamentów przed ewentualnymi zniszczeniami. Po sprawdzeniu Apartamentu kaucja może być zatrzymana do czasu wyceny szkód.
 

§ 4. Warunki korzystania z najmowanego lokalu

1. Sprzątanie lokalu (raz w tygodniu) podczas pobytu Klienta jest wliczone w cenę najmu lokalu tylko w przypadkach najmu trwającego powyżej 7 dni nie dłużej jednak niż dni 30.

2. Sprzątanie dodatkowe lokalu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty w Recepcji Apartamentów za w/w usługę dodatkową.                                                                                                                                                        

3. Istnieje możliwość przebywania w Apartamentach zwierząt domowych należących do Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Recepcją Apartamentów i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
4. W najętym apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę, która złamała zakaz kary pieniężnej w wysokości 400 zł.  
5. Lokale oddane w najem są w pełni wyposażone.

6. Bezprawne wykorzystanie zdjęć, nagrań z wnętrza apartamentu jest surowo zabronione, za złamanie zakazu najemca zostanie obciążony karą w wyskości 1000 zł za pobyt.

 

§ 5. Prawa i obowiązki Klienta/Najemcy

1. Najemca (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy, innych osób przebywających razem z Najemcą lub zwierząt domowych należących do Najemcy lub innych osób przebywających razem z Najemcą.
2. Najemca zobowiązany jest zawiadomić pracownika firmy o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
3. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w § 5 ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.              
4. Najemca nie może przekazywać lokalu/apartamentu w podnajem osobom trzecim.  
5. W najętym lokalu/apartamencie mogą nocować tylko osoby zgłoszone przez Klienta podczas dokonania rezerwacji/check-in. Za nocowanie innych osób Klient zobowiązany będzie uiścić dodatkową opłatę.
6. Na terenie całej nieruchomości obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
7. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w wynajmowanym  lokalu/apartamencie.
8. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego apartamentu.
9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, pracownik firmy  wyda Klientowi zapasowe klucze po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN. W przypadku nie zdania kluczy do Apartamentu w chwili wymeldowania – Klient zostanie obciążony bezzwrotną opłatą w wysokości 250 PLN.                
10. Niedozwolone jest organizowanie w najętym apartamencie przyjęć i imprez oraz inne zachowania mogące zakłócić spokój i ciszę nocną pozostałych Najemców. Nie zastosowanie się do w/w zakazu będzie skutkowało obciążeniem Najemcy (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) karą w wysokości 2000 PLN oraz 300 PLN za każdorazową interwencję Policji lub Ochrony. 

11. Klient dokonując rezerwacji udziela jednocześnie upoważnienia Wynajmującemu do obciążenia jego karty kredytowej lub rachunku bankowego – w drodze polecenia zapłaty – jeżeli w najętym przez Klienta lokalu zostały dokonane/powstały szkody.    
12. Przez polecenie zapłaty należy rozumieć polecenie zapłaty, o którym mowa w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M. P.  1998 Nr 21, poz.320).
13. Szkody, o których mowa w ust. 11 powyżej powinny zostać potwierdzone w protokole sporządzonym i podpisanym przez pracownika firmy.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w najętym lokalu a należących do Klienta lub osób z nim przebywających a dokonanych przez osoby trzecie.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np.: pożar, powódź itp.) 
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Klienta apartamentu na lokal o podobnym lub wyższym standardzie w tej samej cenie.  W przypadku wystąpienia siły wyższej (min. awarii natury technicznej) Wynajmujący zaoferuje lokal zastępczy w odpowiednio niższej cenie bądź dokona zwrotu pełnej wpłaconej kwoty za rezerwację.
4. Wynajmujący posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą ewentualne roszczenia Najemcy o rekompensatę strat,

które poniósł Klient z winy Wynajmującego.
5. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym lokalu jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego umówionego korzystania z najętego lokalu.
 

§ 7. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta a wymienione w formularzu rezerwacyjnym on-line oraz w Karcie meldunkowej przetwarzane są przez firmę  APART HOTELE Sp. z o.o.  jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu lokalu/apartamentu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926)

                                                                     

§ 8. Postanowienia końcowe

W dniu rozpoczęcia najmu Klient zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na Karcie meldunkowej, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu.